Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Obchodní podmínky portálu

www.gdprkalkulacka.cz a www.secure-data.cz

Preambule

Prodávající, společnost Secure Data, s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03459934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 231939, e-mail: info@secure-data.cz, provozuje mimo jiné portál www.secure-data.cz a www.gdprkalkulacka.cz. Za účelem sjednávání jednotlivých smluv prostřednictvím portálu vydává prodávající tyto obchodní podmínky.

I. Definice pojmů

ZÁKAZNÍK

Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s prodávajícím smlouvu.

SPOTŘEBITEL

Osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

PODNIKATEL

Osoba, která není spotřebitelem, tedy typicky taková osoba, která ve své objednávce uvede identifikační číslo podnikatele.

SMLOUVA

Smlouva je jakákoliv smlouva, která byla při objednávce produktu uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím portálu.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel na straně jedné a prodávající na straně druhé.

SUBDODAVATEL

Subdodavatel je taková právnická nebo fyzická osoba, která pro prodávajícího zajišťuje služby nebo pro prodávajícího obstarává dílčí části plnění objednaného zákazníkem.

II. Registrace zákazníka

Registrace na portálu je nezávazná a není ani podmínkou pro objednání služeb (dále jen „produkty“) prostřednictvím portálu. Pro objednávku je nutné pouze uvést do registračního formuláře tyto nezbytné údaje:

 1. Jméno a příjmení / firmu a jméno a příjmení jednající osoby
 2. E-mailovou adresu

Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje. Úspěšná registrace zákazníka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Tento potvrzující e-mail obsahuje URL adresu, na které si zákazník nastaví své vlastní heslo. Uživatelským jménem je e-mailová adresa zákazníka.

III. Projev vůle, uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy dochází elektronickou formou na základě objednávky zákazníka. Zákazník si vybere jeden nebo více produktů a v dalším kroku uvede fakturační údaje, tedy údaje o osobě, na kterou bude vystavena řádná, případně i zálohová faktura.

V rámci objednávky zákazník uvede tyto povinné údaje:

 1. Jméno a příjmení 2. Ulice a číslo
 2. Město
 3. PSČ
 4. E-mailovou adresu

Dále má zákazník možnost uvést tyto fakultativní údaje:

 1. Firma
 2. IČ
 3. DIČ
 4. Vlastní číslo objednávky
 5. Poznámka

Dále zákazník zadá výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, čímž současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bezvýhradně je přijímá. Pokud některý z povinných uvedených údajů nebude vyplněn nebo nebudou akceptovány tyto obchodní podmínky či dokument o ochraně osobních údajů, nastavení portálu neumožní objednávku odeslat. Kobjednání dojde stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“. Následně zákazník obdrží akceptační email – potvrzení objednávky, čímž je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím smlouva.

Vpřípadě, že si zákazník vybere vsystému pouze možnost poptání produktů, nedojde kjejich objednání a uzavření smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím, ale pouze se bude jednat o nezávaznou poptávku ze strany zákazníka, přičemž tato poptávka, ani reakce ze strany prodávajícího na ni, není návrhem na uzavření smlouvy.

Obsah smlouvy uzavírané v režimu těchto obchodních podmínek je dán přijatým obsahem objednávky (viz výše) a těmito obchodními podmínkami.

Učiní-li zákazník u prodávajícího objednávku, je tato objednávka pro zákazníka závazná. Zákazník je tedy povinen za produkt zaplatit cenu dle ceníku prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě ujednáno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetí straně. Informace o jednotlivých nutných krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, kde je tento proces podrobně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách portálu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

V případě, že nedojde k uhrazení případné zálohové faktury do 10 dnů od jejího vystavení, zaniká uplynutím této lhůty bez dalšího smlouva, pro kterou byla zálohová faktura vystavena. O zániku smlouvy bude zákazník informován oznámením formou e-mailové zprávy.

IV. Cena

Výše ceny produktu je určena ceníkem zveřejněným na portále platným ke dni odeslání objednávky prodávajícímu.

Po uzavření smlouvy je zákazníkovi podle jeho volby způsobu úhrady ceny vygenerována zálohová faktura nebo je přesměrován na platební bránu systému ThePay za účelem bezhotovostní úhrady produktu. Případnou zálohovou fakturu má zákazník k dispozici ve svém uživatelském účtu na portále a dále je na tuto zálohovou fakturu upozorněn v akceptačním emailu. Zákazník je následně povinen ve splatnosti zálohovou fakturu uhradit. Po úhradě faktury je zákazníkovi zaslán e-mail potvrzující úhradu a zároveň mu je produkt, pokud to jeho charakter umožňuje, přímo zpřístupněn v jeho uživatelském účtu na portálu nebo jej prodávající kontaktuje za účelem dohodnutí způsobu dodání objednaného produktu či konkrétních podmínek.

Do okamžiku uhrazení zálohové faktury nevzniká tedy zákazníkovi žádný nárok na dodání objednaného produktu. Prodávající tedy není povinen doručit zákazníkovi objednaný produkt do jeho úplného uhrazení.

Zákazník souhlasí s tím, že mu faktury budou zasílány elektronicky, a to buď přímo na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci anebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám.

V. Dodání produktu

Produkt bude zákazníkovi dodán jeho zpřístupněním na portálu s možností online vyplnění formuláře a následného stažení výsledku a/nebo tisku. Za okamžik převzetí se považuje den, kdy zákazník zahájí vyplňování online formuláře.

Prodávající se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi produkt na portále nebo jej kontaktovat za účelem dodání produktu do 5 pracovních dnů od připsání platby odpovídající plné výši ceny za objednaný produkt na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn pověřit subdodavatele jakoukoliv činností, kterou má dle uzavřené smlouvy vykonávat prodávající. Zákazník je povinen se pokyny subdodavatele řídit.

VI. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od jejího uzavření s výjimkou:

Za započetí s plněním se souhlasem spotřebitele se považuje okamžik, kdy se spotřebitel přihlásí do svého uživatelského účtu a má zde k dispozici objednaný produkt nebo materiály k němu.

Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli zaplacenou cenu, resp. její příslušnou část způsobem, kterým byla od spotřebitele přijata, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce produktů, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a/nebo pro jeho osobu.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré podmínky zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který přímo navazuje na tyto obchodní podmínky.

VIII. Autorská práva

Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty prodávajícího dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů, metodik či know how prodávajícího. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany prodávajícího, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

Zakoupený produkt smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům pro svoje použití. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv, si prodávající vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup k produktu.

IX. Popis produktů

GDPR kalkulačka: Online dotazník k zmapování potřeb a návrhu opatření k řešení různých aspektů ochrany osobních údajů podle GDPR

Dílčí analýzy ke splnění povinností podle legislativních požadavků daných nařízením GDPR Licence SW, mj. aplikace k řešení nového souhlasu se zpracováním osobních údajů

X. Reklamační řád

Reklamační řád stanovuje postup v případě, kdy vznikne na straně zákazníka důvod k uplatnění odpovědnosti z vad prodávaných produktů, zvláště pak z vad u produktů.

Vada produktu znamená, že prodávaný produkt nemá výslovně uvedené nebo obvyklé vlastnosti anebo ho nelze užít obvyklým způsobem. Prodávající odpovídá za vady produktu, které se vyskytnou v zákonné záruční lhůtě.

Prodávající však neodpovídá za vady vzniklé v důsledku opotřebení hmotné věci či užívání produktu v rozporu s pokyny prodávajícího či v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Prodávající ani neodpovídá za vady, které byly způsobeny v důsledku nepřesných, neúplných či klamných informací poskytnutých zákazníkem.

Zákazník je povinen produkt po jeho obdržení bez zbytečného odkladu zkontrolovat. Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu vadu produktu neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji bez zbytečného prodlení. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o způsobu vyřízení reklamace do 5 pracovních dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit v co nejkratší možné době, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění zákazníkem.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Neodstraní- li prodávající vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pak může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby produkt mohl být řádně užíván, má zákazník právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající zákazníkovi uhrazenou cenu produktu.

XI. Rozhodné právo

Prodávající je právnickou osobou zřízenou podle českého práva a je podnikatelem. Pokud není zákazník českým občanem, či není osobou zřízenou podle českého práva, sjednávají si strany, že se smlouva bude řídit českým právem. V případě mezinárodní koupě produktů je rozhodným předpisem Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud do jejího režimu koupě spadá.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

XII. Závěrečná ustanovení

V případě, že systém objednávek není z jakéhokoliv důvodu funkční, prodávající učiní vše, aby zákazník měl možnost produkty objednat, smlouva bude v takovém případě uzavřena prostřednictvím e-mailu.

Veškeré e-maily budou zákazníkovi zasílány na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

Smluvní strany jsou při plnění povinností ze smlouvy povinny poskytnout potřebnou součinnost.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 11. 2017 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky produktů prostřednictvím portálu uzavřené od tohoto data.

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování produktů bude provozovatel používat český jazyk.