Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Ochrana osobních údajů

I. Obecná ustanovení

Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb společností Secure Data, s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03459934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 231939, e-mail info@secure-data.cz. Tento dokument přímo souvisí s Obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou volně dostupné na portálu gdpr-kalkulacka.cz.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů reg. 00076150 a při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Prodávající řádně zpracoval dokument posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, v rámci něho posoudil, zvážil a popsal zejména následující:

Zákazníkem se v tomto dokumentu rozumí každý subjekt, který figuruje jako uživatel na internetových stránkách gdpr-kalkulacka.cz, a to bez ohledu na to, zdali si od prodávajícího objednal nějaké plnění či nikoli.

II. Rozsah zpracovávaných údajů

a) úvodní dotazník

V rámci vyplnění úvodního dotazníku zákazníkem na internetové stránce prodávajícího lze fakultativně vyplnit jméno a příjmení, případně firmu a e-mailovou adresu. Vyplnění těchto informací není nezbytně nutné pro poskytnutí služby spočívající v posouzení, do které kategorie subjektů v rámci aplikace GDPR (General Data Protection Regulation) zákazník spadá. Poskytne-li zákazník tyto údaje, činí tak zcela svobodně, na základě vlastního rozhodnutí.

b) registrace a objednávání služeb na www.gdprkalkulacka.cz

Má-li zákazník zájem o poskytnutí služeb (ať už placených či jen poptávky) prodávajícím, je nutné, aby provedl registraci na portálu prodávajícího, a to v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího. V rámci této registrace se obligatorně uvádí následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. Ulice a číslo
  3. Město
  4. PSČ
  5. E-mailovou adresu

Fakultativně lze uvést též následující osobní údaje:

  1. Firma
  2. IČ
  3. DIČ

III. Účely zpracování, souhlas se zpracováním

V rámci úvodního dotazníku zákazník poskytuje veškeré osobní údaje zcela dobrovolně, na základě své vlastní vůle. Budou-li tyto údaje zákazníkem poskytnuty, tyto bude prodávající zpracovávat za účelem identifikace konkrétního subjektu s výsledkem dotazníku, dále proto, aby byl schopen pro zákazníka zpracovat nabídku dle jeho potřeb a požadavků, přičemž na poskytnutou e-mailovou adresu budou následně zákazníkovi zasílána komerční sdělení a personalizované nabídky.

Osobní údaje zadávané při registraci do systému prodávajícího jsou zpracovávány zejména s cílem kategorizace zákazníka v rámci interní klasifikace prodávajícího, a za účelem řádného poskytnutí objednaného produktu a/nebo služby, a to v souladu se všemi oprávněnými očekáváními zákazníka. Osobní údaje jsou dále zpracovávány též za účelem vytvoření analýz a statistik prodávajícího, strategického plánování nebo inovace produktů a služeb, dále za účelem nabízení zboží a služeb prodávajícího a případně též jiných subjektů a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení. Osobní údaje mohou být poskytnuty též subdodavatelům prodávajícího, a to pouze za účelem dle první věty tohoto odstavce.

E-mailová adresa uvedená zákazníkem při registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání faktur a zálohových faktur, potvrzení o přijetí nabídky a též ke komunikaci se zákazníkem.

Zákazník tímto výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem prodávajícího výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

IV. Práva a prohlášení zákazníka

Zákazník je oprávněn být informován a požadovat informace zejména o tom, za jakým účelem se jeho osobní údaje zpracovávají, dále znát období, po které budou údaje uchovány a znát příjemce osobních údajů. Zákazník je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení schraňovaných osobních údajů.

Zákazník je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že prodávající nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů.

Zákazník tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

V. Způsob ochrany zpracovávaných dat

Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Secure Data, s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 03459934, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 231939.

Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je prodávající povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení též zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

VI. Délka uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy 10 let od jejich pořízení.

Na písemnou žádost zákazníka mohou být jeho osobní údaje v databázi prodávajícího nebo subdodavatelů změněny či odstraněny, a to částečně i v plném rozsahu. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího dojde zároveň ke zrušení registrace zákazníka na portálu a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací.

V případě, že má zákazník v takovém okamžiku uzavřenou účinnou smlouvu na produkt, který je provozován i jen částečně na portálu, považuje se den, kdy zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá a požádá o odstranění údajů, za den ukončení smlouvy na daný produkt a zákazník již není nadále oprávněn produkt využívat a nemá nárok ani na poměrné vrácení uhrazené ceny za daný produkt.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný ode dne 13. 11. 2017 a vztahuje se na veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky, ohledně dodávky objednaných produktů či poskytování objednaných nebo poptávaných služeb prostřednictvím internetového portálu prodávajícího.

Zaškrtnutím políčka na internetové stránce prodávajícího zákazník prohlašuje, že se s obsahem tohoto dokumentu seznámil, tomu rozumí, v plném rozsahu a bezvýhradně jej akceptuje.

Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.